[PATCH 09/16] ata: ahci: use named constants for capabilities bits

Denis Orlov denorl2009 at gmail.com
Wed May 4 02:25:46 PDT 2022


Signed-off-by: Denis Orlov <denorl2009 at gmail.com>
---
 drivers/ata/ahci.c | 51 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 drivers/ata/ahci.h | 30 +++++++++++++++++++++++----
 2 files changed, 52 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/drivers/ata/ahci.c b/drivers/ata/ahci.c
index 2d7b527755..1d8099c2ee 100644
--- a/drivers/ata/ahci.c
+++ b/drivers/ata/ahci.c
@@ -500,7 +500,7 @@ void ahci_print_info(struct ahci_device *ahci)
 	cap2 = ahci_ioread(ahci, HOST_CAP2);
 	impl = ahci->port_map;
 
-	speed = (cap >> 20) & 0xf;
+	speed = (cap & HOST_CAP_ISS) >> 20;
 	if (speed == 1)
 		speed_s = "1.5";
 	else if (speed == 2)
@@ -518,32 +518,33 @@ void ahci_print_info(struct ahci_device *ahci)
 	    (vers >> 16) & 0xff,
 	    (vers >> 8) & 0xff,
 	    vers & 0xff,
-	    ((cap >> 8) & 0x1f) + 1, (cap & 0x1f) + 1, speed_s, impl, scc_s);
+	    ((cap & HOST_CAP_NCS) >> 8) + 1,
+	    (cap & HOST_CAP_NP) + 1, speed_s, impl, scc_s);
 
 	printf("flags: "
 	    "%s%s%s%s%s%s%s"
 	    "%s%s%s%s%s%s%s"
 	    "%s%s%s%s%s%s\n",
-	    cap & (1 << 31) ? "64bit " : "",
-	    cap & (1 << 30) ? "ncq " : "",
-	    cap & (1 << 28) ? "ilck " : "",
-	    cap & (1 << 27) ? "stag " : "",
-	    cap & (1 << 26) ? "pm " : "",
-	    cap & (1 << 25) ? "led " : "",
-	    cap & (1 << 24) ? "clo " : "",
-	    cap & (1 << 19) ? "nz " : "",
-	    cap & (1 << 18) ? "only " : "",
-	    cap & (1 << 17) ? "pmp " : "",
-	    cap & (1 << 16) ? "fbss " : "",
-	    cap & (1 << 15) ? "pio " : "",
-	    cap & (1 << 14) ? "slum " : "",
-	    cap & (1 << 13) ? "part " : "",
-	    cap & (1 << 7) ? "ccc " : "",
-	    cap & (1 << 6) ? "ems " : "",
-	    cap & (1 << 5) ? "sxs " : "",
-	    cap2 & (1 << 2) ? "apst " : "",
-	    cap2 & (1 << 1) ? "nvmp " : "",
-	    cap2 & (1 << 0) ? "boh " : "");
+	    cap & HOST_CAP_64 ? "64bit " : "",
+	    cap & HOST_CAP_NCQ ? "ncq " : "",
+	    cap & HOST_CAP_SMPS ? "ilck " : "",
+	    cap & HOST_CAP_SSS ? "stag " : "",
+	    cap & HOST_CAP_ALPM ? "pm " : "",
+	    cap & HOST_CAP_LED ? "led " : "",
+	    cap & HOST_CAP_CLO ? "clo " : "",
+	    cap & HOST_CAP_RESERVED ? "nz " : "",
+	    cap & HOST_CAP_ONLY ? "only " : "",
+	    cap & HOST_CAP_SPM ? "pmp " : "",
+	    cap & HOST_CAP_FBS ? "fbss " : "",
+	    cap & HOST_CAP_PIO_MULTI ? "pio " : "",
+	    cap & HOST_CAP_SSC ? "slum " : "",
+	    cap & HOST_CAP_PART ? "part " : "",
+	    cap & HOST_CAP_CCC ? "ccc " : "",
+	    cap & HOST_CAP_EMS ? "ems " : "",
+	    cap & HOST_CAP_SXS ? "sxs " : "",
+	    cap2 & HOST_CAP2_APST ? "apst " : "",
+	    cap2 & HOST_CAP2_NVMHCI ? "nvmp " : "",
+	    cap2 & HOST_CAP2_BOH ? "boh " : "");
 }
 
 void ahci_info(struct device_d *dev)
@@ -583,8 +584,8 @@ int ahci_add_host(struct ahci_device *ahci)
 	ahci_debug(ahci, "ahci_host_init: start\n");
 
 	cap_save = ahci_ioread(ahci, HOST_CAP);
-	cap_save &= (HOST_SMPS | HOST_SPM);
-	cap_save |= HOST_SSS; /* Staggered Spin-up. Not needed. */
+	cap_save &= (HOST_CAP_SMPS | HOST_CAP_SPM);
+	cap_save |= HOST_CAP_SSS; /* Staggered Spin-up. Not needed. */
 
 	/* global controller reset */
 	tmp = ahci_ioread(ahci, HOST_CTL);
@@ -607,7 +608,7 @@ int ahci_add_host(struct ahci_device *ahci)
 
 	ahci->cap = ahci_ioread(ahci, HOST_CAP);
 	ahci->port_map = ahci_ioread(ahci, HOST_PORTS_IMPL);
-	ahci->n_ports = (ahci->cap & HOST_NP) + 1;
+	ahci->n_ports = (ahci->cap & HOST_CAP_NP) + 1;
 
 	ahci_debug(ahci, "cap 0x%x port_map 0x%x n_ports %d\n",
 	   ahci->cap, ahci->port_map, ahci->n_ports);
diff --git a/drivers/ata/ahci.h b/drivers/ata/ahci.h
index 99c45f30fc..de404e2e16 100644
--- a/drivers/ata/ahci.h
+++ b/drivers/ata/ahci.h
@@ -36,10 +36,32 @@
 #define HOST_CAP2		0x24 /* host capabilities, extended */
 
 /* HOST_CAP bits */
-#define HOST_SMPS		(1 << 28)  /* supports mechanical presence switch */
-#define HOST_SSS		(1 << 27)  /* supports staggered spin-up */
-#define HOST_SPM		(1 << 17)  /* supports port multiplier */
-#define HOST_NP			(0x1f << 0) /* number of ports */
+#define HOST_CAP_64		(1 << 31)  /* PCI DAC (64-bit DMA) support */
+#define HOST_CAP_NCQ		(1 << 30)  /* Native Command Queueing */
+#define HOST_CAP_SNTF		(1 << 29)  /* SNotification register */
+#define HOST_CAP_SMPS		(1 << 28)  /* Supports mechanical presence switch */
+#define HOST_CAP_SSS		(1 << 27)  /* Supports staggered spin-up */
+#define HOST_CAP_ALPM		(1 << 26)  /* Aggressive Link PM support */
+#define HOST_CAP_LED		(1 << 25)  /* Supports activity LED */
+#define HOST_CAP_CLO		(1 << 24)  /* Command List Override support */
+#define HOST_CAP_ISS		(0xf << 20) /* Interface Speed Support */
+#define HOST_CAP_RESERVED	(1 << 19)  /* Reserved bit */
+#define HOST_CAP_ONLY		(1 << 18)  /* Supports AHCI mode only */
+#define HOST_CAP_SPM		(1 << 17)  /* Supports port multiplier */
+#define HOST_CAP_FBS		(1 << 16)  /* FIS-based switching support */
+#define HOST_CAP_PIO_MULTI	(1 << 15)  /* PIO multiple DRQ support */
+#define HOST_CAP_SSC		(1 << 14)  /* Slumber state capable */
+#define HOST_CAP_PART		(1 << 13)  /* Partial state capable */
+#define HOST_CAP_NCS		(0x1f << 8) /* Number of Command Slots */
+#define HOST_CAP_CCC		(1 << 7)  /* Command Completion Coalescing */
+#define HOST_CAP_EMS		(1 << 6)  /* Enclosure Management support */
+#define HOST_CAP_SXS		(1 << 5)  /* Supports External SATA */
+#define HOST_CAP_NP		(0x1f << 0) /* Number of ports */
+
+/* HOST_CAP2 bits */
+#define HOST_CAP2_APST		(1 << 2)  /* Automatic partial to slumber */
+#define HOST_CAP2_NVMHCI	(1 << 1)  /* NVMHCI supported */
+#define HOST_CAP2_BOH		(1 << 0)  /* BIOS/OS handoff supported */
 
 /* HOST_CTL bits */
 #define HOST_RESET		(1 << 0) /* reset controller; self-clear */
-- 
2.20.1
More information about the barebox mailing list