[PATCH 27/50] pinctrl: stm32: Use devm_pinctrl_register() for pinctrl registration

Laxman Dewangan ldewangan at nvidia.com
Wed Feb 24 05:15:52 PST 2016


Use devm_pinctrl_register() for pin control registration.

Signed-off-by: Laxman Dewangan <ldewangan at nvidia.com>
Cc: Maxime Coquelin <mcoquelin.stm32 at gmail.com>
Cc: Patrice Chotard <patrice.chotard at st.com>
---
 drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c | 7 ++++---
 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c b/drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c
index 8deb566..7291f07 100644
--- a/drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c
+++ b/drivers/pinctrl/stm32/pinctrl-stm32.c
@@ -813,10 +813,11 @@ int stm32_pctl_probe(struct platform_device *pdev)
 	pctl->pctl_desc.pmxops = &stm32_pmx_ops;
 	pctl->dev = &pdev->dev;
 
-	pctl->pctl_dev = pinctrl_register(&pctl->pctl_desc, &pdev->dev, pctl);
-	if (!pctl->pctl_dev) {
+	pctl->pctl_dev = devm_pinctrl_register(&pdev->dev, &pctl->pctl_desc,
+					       pctl);
+	if (IS_ERR(pctl->pctl_dev)) {
 		dev_err(&pdev->dev, "Failed pinctrl registration\n");
-		return -EINVAL;
+		return PTR_ERR(pctl->pctl_dev);
 	}
 
 	for (i = 0; i < pctl->nbanks; i++)
-- 
2.1.4
More information about the linux-rpi-kernel mailing list