[PATCH 1/2] dt-bindings: add vendor prefix for Netxeon Technology

Heiko Stübner heiko at sntech.de
Thu Jun 11 08:38:11 PDT 2015


Am Donnerstag, 11. Juni 2015, 15:43:52 schrieb Romain Perier:
> Signed-off-by: Romain Perier <romain.perier at gmail.com>

I think the appropriate tag would've been Reviewed-by ;-)


Heiko

> 
> for the whole serie
> 
> 2015-05-26 21:49 GMT+02:00 Heiko Stuebner <heiko at sntech.de>:
> > Signed-off-by: Heiko Stuebner <heiko at sntech.de>
> > ---
> > 
> > Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.txt | 1 +
> > 1 file changed, 1 insertion(+)
> > 
> > diff --git a/Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.txt
> > b/Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.txt index
> > 8033919..1de2dfd 100644
> > --- a/Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.txt
> > +++ b/Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.txt
> > @@ -134,6 +134,7 @@ national  National Semiconductor
> > 
> > neonode        Neonode Inc.
> > netgear    NETGEAR
> > netlogic    Broadcom Corporation (formerly NetLogic Microsystems)
> > 
> > +netxeon        Shenzhen Netxeon Technology CO., LTD
> > 
> > newhaven    Newhaven Display International
> > nintendo    Nintendo
> > nokia Nokia
> > 
> > --
> > 2.1.4
> > 
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > Linux-rockchip mailing list
> > Linux-rockchip at lists.infradead.org
> > http://lists.infradead.org/mailman/listinfo/linux-rockchip
More information about the Linux-rockchip mailing list