[PATCH v6 4/4] arm64: dts: mt8192: add spmi node

Hsin-Hsiung Wang hsin-hsiung.wang at mediatek.com
Sun Feb 7 00:19:14 EST 2021


Add spmi node to SOC MT8192.

Signed-off-by: Hsin-Hsiung Wang <hsin-hsiung.wang at mediatek.com>
---
changes since v5:
- fix the build error of MT8192.dtsi.
---
 arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8192.dtsi | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8192.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8192.dtsi
index e12e024de122..5e002512441f 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8192.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8192.dtsi
@@ -247,6 +247,23 @@
 			clock-names = "clk13m";
 		};
 
+		spmi: spmi at 10027000 {
+			compatible = "mediatek,mt6873-spmi";
+			reg = <0 0x10027000 0 0x000e00>,
+			   <0 0x10029000 0 0x000100>;
+			reg-names = "pmif", "spmimst";
+			clocks = <&infracfg CLK_INFRA_PMIC_AP>,
+				 <&infracfg CLK_INFRA_PMIC_TMR>,
+				 <&topckgen CLK_TOP_SPMI_MST_SEL>;
+			clock-names = "pmif_sys_ck",
+				   "pmif_tmr_ck",
+				   "spmimst_clk_mux";
+			assigned-clocks = <&topckgen CLK_TOP_PWRAP_ULPOSC_SEL>;
+			assigned-clock-parents = <&topckgen CLK_TOP_OSC_D10>;
+			#address-cells = <2>;
+			#size-cells = <0>;
+		};
+
 		uart0: serial at 11002000 {
 			compatible = "mediatek,mt8192-uart",
 				   "mediatek,mt6577-uart";
-- 
2.18.0


More information about the linux-arm-kernel mailing list