[PATCH 1/2] net: fec: drop sevenwire support

Sascha Hauer s.hauer at pengutronix.de
Sat Mar 9 06:03:26 EST 2013


Signed-off-by: Sascha Hauer <s.hauer at pengutronix.de>
---
 drivers/net/fec_imx.c   | 75 ++++++++++++++++++++-----------------------
 drivers/net/fec_mpc5200.c | 82 +++++++++++++++++++----------------------------
 include/fec.h       | 1 -
 3 files changed, 67 insertions(+), 91 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/fec_imx.c b/drivers/net/fec_imx.c
index 578000a..d18c062 100644
--- a/drivers/net/fec_imx.c
+++ b/drivers/net/fec_imx.c
@@ -298,15 +298,14 @@ static int fec_init(struct eth_device *dev)
 	 * Set FEC-Lite receive control register(R_CNTRL):
 	 */
 	rcntl = FEC_R_CNTRL_MAX_FL(1518);
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		rcntl |= FEC_R_CNTRL_MII_MODE;
-		/*
-		 * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
-		 * and do not drop the Preamble.
-		 */
-		writel(((fec_clk_get_rate(fec) >> 20) / 5) << 1,
-				fec->regs + FEC_MII_SPEED);
-	}
+
+	rcntl |= FEC_R_CNTRL_MII_MODE;
+	/*
+	 * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
+	 * and do not drop the Preamble.
+	 */
+	writel(((fec_clk_get_rate(fec) >> 20) / 5) << 1,
+			fec->regs + FEC_MII_SPEED);
 
 	if (fec->xcv_type == RMII) {
 		if (fec_is_imx28(fec) || fec_is_imx6(fec)) {
@@ -385,16 +384,14 @@ static int fec_open(struct eth_device *edev)
 	int ret;
 	u32 ecr;
 
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		ret = phy_device_connect(edev, &fec->miibus, fec->phy_addr,
-					 fec_update_linkspeed, fec->phy_flags,
-					 fec->interface);
-		if (ret)
-			return ret;
+	ret = phy_device_connect(edev, &fec->miibus, fec->phy_addr,
+				 fec_update_linkspeed, fec->phy_flags,
+				 fec->interface);
+	if (ret)
+		return ret;
 
-		if (fec->phy_init)
-			fec->phy_init(edev->phydev);
-	}
+	if (fec->phy_init)
+		fec->phy_init(edev->phydev);
 
 	/*
 	 * Initialize RxBD/TxBD rings
@@ -699,31 +696,27 @@ static int fec_probe(struct device_d *dev)
 
 	fec_init(edev);
 
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		fec->miibus.read = fec_miibus_read;
-		fec->miibus.write = fec_miibus_write;
-		switch (fec->xcv_type) {
-		case RMII:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RMII;
-			break;
-		case RGMII:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII;
-			break;
-		case MII10:
-			fec->phy_flags = PHYLIB_FORCE_10;
-		case MII100:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_MII;
-			break;
-		case SEVENWIRE:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_NA;
-			break;
-		}
-		fec->miibus.priv = fec;
-		fec->miibus.parent = dev;
-
-		mdiobus_register(&fec->miibus);
+	fec->miibus.read = fec_miibus_read;
+	fec->miibus.write = fec_miibus_write;
+	switch (fec->xcv_type) {
+	case RMII:
+		fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RMII;
+		break;
+	case RGMII:
+		fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII;
+		break;
+	case MII10:
+		fec->phy_flags = PHYLIB_FORCE_10;
+	case MII100:
+		fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_MII;
+		break;
 	}
 
+	fec->miibus.priv = fec;
+	fec->miibus.parent = dev;
+
+	mdiobus_register(&fec->miibus);
+
 	eth_register(edev);
 	return 0;
 
diff --git a/drivers/net/fec_mpc5200.c b/drivers/net/fec_mpc5200.c
index 9ef5350..bdb4e8b 100644
--- a/drivers/net/fec_mpc5200.c
+++ b/drivers/net/fec_mpc5200.c
@@ -294,25 +294,17 @@ static int mpc5xxx_fec_init(struct eth_device *dev)
 	/*
 	 * Set FEC-Lite receive control register(R_CNTRL):
 	 */
-	if (fec->xcv_type == SEVENWIRE) {
-		/*
-		 * Frame length=1518; 7-wire mode
-		 */
-		fec->eth->r_cntrl = 0x05ee0020;	/*0x05ee0000;FIXME */
-	} else {
-		/*
-		 * Frame length=1518; MII mode;
-		 */
-		fec->eth->r_cntrl = 0x05ee0024;	/*0x05ee0004;FIXME */
-	}
 
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		/*
-		 * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
-		 * and do not drop the Preamble.
-		 */
-		fec->eth->mii_speed = (((get_ipb_clock() >> 20) / 5) << 1);	/* No MII for 7-wire mode */
-	}
+	/*
+	 * Frame length=1518; MII mode;
+	 */
+	fec->eth->r_cntrl = 0x05ee0024;	/*0x05ee0004;FIXME */
+
+	/*
+	 * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
+	 * and do not drop the Preamble.
+	 */
+	fec->eth->mii_speed = (((get_ipb_clock() >> 20) / 5) << 1);	/* No MII for 7-wire mode */
 
 	/*
 	 * Set Opcode/Pause Duration Register
@@ -406,10 +398,8 @@ static int mpc5xxx_fec_open(struct eth_device *edev)
 	 */
 	SDMA_TASK_ENABLE(FEC_RECV_TASK_NO);
 
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		return phy_device_connect(edev, &fec->miibus, CONFIG_PHY_ADDR,
-				 NULL, fec->phy_flags, fec->interface);
-	}
+	return phy_device_connect(edev, &fec->miibus, CONFIG_PHY_ADDR,
+			 NULL, fec->phy_flags, fec->interface);
 
 	return 0;
 }
@@ -511,6 +501,7 @@ static int mpc5xxx_fec_send(struct eth_device *dev, void *eth_data,
 	 */
 	mpc5xxx_fec_priv *fec = (mpc5xxx_fec_priv *)dev->priv;
 	volatile FEC_TBD *pTbd;
+	uint16_t phyStatus;
 
 #ifdef DEBUG_FIFO
 	debug_fifo("tbd status: 0x%04x\n", fec->tbdBase[0].status);
@@ -548,10 +539,7 @@ static int mpc5xxx_fec_send(struct eth_device *dev, void *eth_data,
 	/*
 	 * Kick the MII i/f
 	 */
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		uint16_t phyStatus;
-		phyStatus = fec5xxx_miibus_read(&fec->miibus, 0, 0x1);
-	}
+	phyStatus = fec5xxx_miibus_read(&fec->miibus, 0, 0x1);
 
 	/*
 	 * Enable SmartDMA transmit task
@@ -676,31 +664,27 @@ int mpc5xxx_fec_probe(struct device_d *dev)
 
 	loadtask(0, 2);
 
-	if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
-		fec->miibus.read = fec5xxx_miibus_read;
-		fec->miibus.write = fec5xxx_miibus_write;
-		switch (pdata->xcv_type) {
-		case RMII:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RMII;
-			break;
-		case RGMII:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII;
-			break;
-		case MII10:
-			fec->phy_flags = PHYLIB_FORCE_10;
-		case MII100:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_MII;
-			break;
-		case SEVENWIRE:
-			fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_NA;
-			break;
-		}
-		fec->miibus.priv = fec;
-		fec->miibus.parent = dev;
-
-		mdiobus_register(&fec->miibus);
+	fec->miibus.read = fec5xxx_miibus_read;
+	fec->miibus.write = fec5xxx_miibus_write;
+	switch (pdata->xcv_type) {
+	case RMII:
+		fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RMII;
+		break;
+	case RGMII:
+		fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_RGMII;
+		break;
+	case MII10:
+		fec->phy_flags = PHYLIB_FORCE_10;
+	case MII100:
+		fec->interface = PHY_INTERFACE_MODE_MII;
+		break;
 	}
 
+	fec->miibus.priv = fec;
+	fec->miibus.parent = dev;
+
+	mdiobus_register(&fec->miibus);
+
 	eth_register(edev);
 	return 0;
 }
diff --git a/include/fec.h b/include/fec.h
index 94cb6ed..80904dc 100644
--- a/include/fec.h
+++ b/include/fec.h
@@ -27,7 +27,6 @@
 * Supported phy types on this platform
 */
 typedef enum {
-	SEVENWIRE,
 	MII10,
 	MII100,
 	RMII,
-- 
1.8.2.rc2
More information about the barebox mailing list